КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 березня 2013 р. № 163-р

Київ

Про затвердження плану заходів з виконання
у 2013 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини”
на період до 2016 року

1. Затвердити план заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року (далі — план заходів), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Державній міграційній службі, Державному комітету телебачення і радіомовлення, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів;

подання до 1 березня 2014 р. Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання плану заходів за формою, встановленою Міністерством, для інформування до 15 травня 2014 р. Кабінету Міністрів України.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству молоді та спорту, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній службі молоді та спорту, Державній міграційній службі, Державному комітету телебачення і радіомовлення, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити подання до 1 вересня 2013 р. Міністерству соціальної політики пропозицій щодо виконання у 2014 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року для їх узагальнення та внесення до 15 листопада 2013 р. на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям у місячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.

 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.70

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 березня 2013 р. № 209

Київ

Про внесення зміни до пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2005 р. № 823

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 35, ст. 2116; 2008 р., № 28, ст. 879; 2012 р., № 26, ст. 979), замінивши цифри "2012” цифрами "2013”.

витяг:

«п.2. Установити, що розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у 2013 році становить 1810 гривень на одну дитину.»

        Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. N 256


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

1. Пункт 11 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про народження дитини до органу праці та соціального захисту населення.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим.

2. У пункті 13:

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новими абзацами такого змісту:

"У разі перебування дитини разом з матір'ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань допомога призначається і виплачується в розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом перерахування на відкритий у банківській установі вкладний (депозитний) рахунок дитини на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я дітей відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банківських установах відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку від 12 листопада 2003 р. N 492, зареєстрованої у Мін'юсті 17 грудня 2003 р. за N 1172/8493.

Кошти, що зберігаються на рахунку такої дитини в банківській установі, можуть бути використані для створення належних умов для утримання та виховання дитини в порядку, визначеному законодавством:

матір'ю дитини - у разі звільнення її із слідчого ізолятора або установи виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір'ю;

батьком дитини чи опікуном, які забрали з відповідної установи дитину, на яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок в банківській установі, на який перераховано допомогу при народженні дитини;

дитиною після досягнення повноліття - у разі, коли кошти не були використані одним з батьків або опікуном.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять п'ятим;

абзац двадцять перший після слів "на повне державне утримання" доповнити словами ", крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір'ю";

в абзаці двадцять дев'ятому слова "дванадцятим - шістнадцятим" замінити словами "вісімнадцятим - двадцять другим";

в абзаці тридцятому слова "одинадцятим - сімнадцятим, двадцятим і двадцять першим" замінити словами "сімнадцятим - двадцять третім, двадцять шостим і двадцять сьомим";

доповнити пункт після абзацу тридцять четвертого новим абзацом такого змісту:

"У разі перебування дитини, на яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок в банківській установі, на який перераховано допомогу при народженні дитини, разом з матір'ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи повідомляє органу, що призначив допомогу, про умови утримання та виховання дитини.".

У зв'язку з цим абзац тридцять п'ятий вважати абзацом тридцять шостим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У період виплати призначеної допомоги при народженні дитини її розмір може бути переглянутий органом праці та соціального захисту населення за умови підтвердження факту проживання та утримання з одним з батьків інших дітей, які не були враховані під час визначення розміру допомоги.".

3. Пункт 54 після слів "за новим місцем проживання" доповнити словами "або відбування покарання".

4. У тексті Порядку слово "термін" замінити словом "строк".


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 березня 2013 р. N 208-р

Київ

Про затвердження плану заходів на 2013 - 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг

1. Затвердити план заходів на 2013 - 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати щороку до 1 квітня Міністерству соціальної політики інформацію про виконання плану заходів для її узагальнення та подання щороку до 20 квітня Кабінетові Міністрів України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів у межах своїх повноважень.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 р. N 1052 "Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року";

пункт 49 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 35 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 249).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 26